Jesenského 5420
929 01 Dunajská Streda

+421/(0)911-700 364
mikrotrade@mikrotrade.sk

Detekovateľné nebezpečné plyny a pary a bezpečnostné limity

Nastavenie prístrojov uskutočňujeme v bezpečnostných normách a hygienických predpisov. Indikované úrovne u snímačov sú vo dvoch stupňoch nastavené /VÝSTRAHA a POPLACH/.
Odchýlne nastavenie prístrojov uskutočníme na základe požiadavky zákazníka.
Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.č.: +421/(0)911-700 364
alebo na E-mail adrese: mikrotrade@mikrotrade.sk

Naše detektory je možné nastaviť na meranie nasledujúcich plynov alebo pár:

Názov plynu Vzorec
Medze výb. v % obj.
NPK-P v mg/m3
Prepočet na ppm
dolná
horná
8 hod priem.
10 min hraničná
Acetón(CH3)2CO45780040000,421
AcetylénC2H21,5100---
AmoniakNH31530,220401,438
ArsenovodíkAsH3--0,20,40,313
AnilínC6H5NH21,311,0520-
BenzénC6H61,2810200,313
BenzínC5–C101,17,55002500-
ButánC4H101,58,5---
ButylalkoholC4H9OH1,411,31002000,33
Dietyléter(C2H5)2O1,73650015000,33
Dimetyléter(CH3)2O327---
EtánC2H6315,5---
EtanolC2H5OH3,319---
EtylacetátC4H8O22,111,540020000,278
EtylénC2H42,734---
EtylénoxidC2H4O2,6100150,556
FenolC6H5OH1,39,520400,260
FluórF2--0,210,643
FluorovodíkHF--121,223
Freon-134aC2H2F47,116,0---
FormaldehydCH2O7730,51,00,814
FosforovodíkPH3--0,10,20,719
HexánC6H141,27,4---
ChlórCl2--3,06,00,344
ChloroformCHCl3--1020-
ChlorbenzénC6H5Cl1,3112008000,217
ChlorovodíkHCl--510-
IsobutánCH(CH3)31,88,5--
KyanovodíkHCN--3100,905
MetánCH4515---
MetanolCH3OH5,5361005000,754
MetylénchloridCH2Cl21350025000,288
NaftaC13–C200,75,02001000-
NitrobenzénC6H5NO21,85250,199
NitrotoluénC7H7NO2--5200,179
Oxid siričitýSO2--5100,382
Oxid uhličitýCO2--9000450000,556
Oxid uhoľnatýCO12,574,2301500,873
PentánC5H121,48---
PropánC3H829,5---
1-propanolC3H7OH2,1513,550010000,408
PropénC3H7211,7---
SirouhlíkCS216010200,322
SirovodíkH2S4,345,510200,719
StyrénC8H81,1820010000,235
ToluénC7H81,2720010000,266
1,1,1-trichloretánCl3CH3--50020000,184
VodíkH2475,6---
XylénC6H4(CH3)217,620010000,23